Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan, een en ander in de ruimste zin van het woord onder: 

1.1 HoliHabits: de eenmanszaak HoliHabits, gevestigd te te (5282 PZ) Boxtel, aan de Stenen Kamer 6 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 69980896, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Jon van der Eerden. 

1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die HoliHabits een opdracht verstrekt tot het leveren van producten en/of diensten. 

1.3 De Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt vanuit een beroep of bedrijf, die HoliHabits een opdracht verstrekt tot het leveren van producten en/of diensten. 

1.4 Producten en/of Diensten: Alle producten en/of diensten met betrekking tot breathwork (ademwerk), retreats, coaching en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of mindfulness en aanverwante (digitale) producten en/of diensten, zoals (digitale) programma’s, cursussen, e-books en/of masterclasses. 

1.5 Partij of partijen: respectievelijk HoliHabits of de opdrachtgever of HoliHabits en de opdrachtgever samen. 

1.6 De overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen HoliHabits en de opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of Diensten voor opdrachtgever. 

1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door HoliHabits gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen en geleverde (digitale) producten. 

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van HoliHabits, maar ook ten behoeve van alle personen die voor HoliHabits werkzaam zijn en alle personen of derde partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst door HoliHabits zijn ingeschakeld. 

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever wordt door HoliHabits uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘bedoeling’ van deze algemene voorwaarden. 

2.5 Indien voorwaarden in deze algemene voorwaarden en in de offerte onderling tegenstrijdig zijn, gaan de in de offerte opgenomen voorwaarden voor. 

2.6 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van HoliHabits is van toepassing. HoliHabits kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds afgesloten overeenkomsten geldig. Aan aanspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de opdrachtgever pas nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden. Enkel een Consument heeft het recht om schriftelijk de overeenkomst te ontbinden uiterlijk op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden indien hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Dat geldt niet voor zakelijke opdrachtgevers. 

2.7 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

2.8 Indien HoliHabits op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden. 

2.9 In deze algemene voorwaarden zijn bijzondere voorwaarden opgenomen met betrekking tot retreats. Deze bijzondere voorwaarden kunnen afwijken van of een aanvulling zijn op algemene voorwaarden. De bijzondere voorwaarden voor retreats gaan altijd voor op het algemene deel van de voorwaarden bij tegenstrijdigheden. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van HoliHabits zijn vrijblijvend en geldig voor de in het aanbod en/of de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod en/of de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod en/of de offerte is uitgebracht. HoliHabits is gerechtigd om binnen één week nadat opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte alsnog af te zien van de opdracht, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn. 

3.2 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door HoliHabits aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem of derden aan HoliHabits versterkte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft HoliHabits het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. 

3.4 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief heffingen van overheidswege en in het kader van overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten van derden, reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht HoliHabits niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.6 HoliHabits kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat. 

3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen. 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 

4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever de door HoliHabits gedane aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van de opdrachtgever op welke wijze dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien HoliHabits uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 

4.2 Indien de opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan HoliHabits een opdracht verstrekt, is HoliHabits pas aan deze opdracht gebonden nadat HoliHabits deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. 

4.3 Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van HoliHabits of zodra HoliHabits - zonder protest van de opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor HoliHabits bindend. 

4.4 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de werksituatie voor (medewerkers van) HoliHabits onveilig is, of anderszins door de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen is voldaan op grond van deze algemene voorwaarden, kan HoliHabits de samenwerking per direct beëindigen. In dit geval kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie. Wanneer de werksituatie onveilig is door omstandigheden waar de opdrachtgever geen invloed op heeft (overmacht), zal HoliHabits alleen de gemaakte kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever. 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 

5.1 HoliHabits bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. 

5.2 HoliHabits voert de diensten naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Op HoliHabits rust slechts een inspanningsverplichting en géén resultaatsverplichting daar een geslaagd resultaat subjectief is en mede afhankelijk is van de inspanningen van opdrachtgever zelf. 

5.3 HoliHabits kan zonder voorafgaande kennisgeving aan en met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever bepaalde taken uitbesteden aan derde partijen, indien zij dat noodzakelijk acht. HoliHabits is verantwoordelijkheid voor de inschatting van geschiktheid van deze derde partij. 

5.4 Is voor de uitvoering van de opdracht of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fataal termijn, tenzij het gaat om dienstverlening op een bepaalde exacte datum. Overschrijding van een termijn levert geen toerekenbare tekortkoming op van HoliHabits en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. 

5.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HoliHabits aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HoliHabits worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan HoliHabits zijn verstrekt, heeft HoliHabits het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten volgens de dan geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt pas aan nadat de opdrachtgever de gegevens aan HoliHabits ter beschikking heeft gesteld. HoliHabits is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HoliHabits is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

5.6 De opdrachtgever is verplicht HoliHabits onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 

5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 

5.8 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, wordt gewijzigd kan dit consequenties hebben voor het oorspronkelijk overeengekomen bedrag, uitvoeringstermijn en/of andere voorwaarden. HoliHabits zal de opdrachtgever op de hoogte stellen van prijswijzigingen als gevolg van een wijziging van de overeenkomst. 

5.9 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is HoliHabits gerechtigd om pas uit te voeren nadat daarvoor akkoord is gegeven door de opdrachtgever. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van HoliHabits op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

5.10 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HoliHabits een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. 

Artikel 6. verplichtingen van partijen 

6.1 HoliHabits draagt zorg voor: - het uitvoeren van het breathwork, de retrait, coaching of workshop zoals overeengekomen tussen beide partijen; bevoegde en bekwame, representatieve medewerkers indien van toepassing; - eventueel daarbij benodigde hulpmiddelen; 

6.2 De opdrachtgever zorgt voor: - het verlenen van toegang tot het evenement en/of de locatie, het gebouw, de ruimte, het terrein, etc. waar de dienstverlening zal plaatsvinden en de daarbij benodigde (sanitaire en elektronische) voorzieningen en aansluitingen welke HoliHabits nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht. De medewerkers van HoliHabits moeten in ieder geval in de gelegenheid zijn om naar het toilet te kunnen gaan, beschikken over stromend (kraan)water en elektriciteit; - een veilige werkomgeving; - ten tijde van de uitvoering dient er een aanspreekpunt vanuit de organisatie opdrachtgever aangewezen te zijn; - Parkeergelegenheid. Indien HoliHabits kosten moet maken voor het parkeren, worden deze kosten doorberekend aan de opdrachtgever; 

6.3 Indien opdrachtgever niet aan één of meerdere van bovenstaande verplichtingen kan voldoen, kan HoliHabits hierin mogelijk faciliteren indien tijdig aangegeven door opdrachtgever. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Indien HoliHabits haar dienstverlening niet adequaat kan verrichten als gevolg van het niet voldoen aan één of meerdere bovenstaande verplichtingen van de opdrachtgever, kan HoliHabits voor de gevolgen niet aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel 7. Privacy 

7.1 De gegevens van opdrachtgever en/of deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derde partijen, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of HoliHabits voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure. 

7.2 HoliHabits mag foto’s en beeldmateriaal maken van het evenement waarop eventueel deelnemers/overige medewerkers zichtbaar zijn en deze eventueel delen op social media of andere kanalen, tenzij een deelnemer uitdrukkelijk verklaard hier niet mee akkoord te gaan. Opdrachtgever of diens medewerkers c.q. deelnemers dienen hier vooraf schriftelijk mee in te stemmen. 

Artikel 8. Prijzen, betaling en incasso

8.1 HoliHabits heeft het recht haar prijzen tussentijds te wijzigen, indien HoliHabits dit nog acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met HoliHabits te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling is hierbij uitgesloten, zoals het niveau van lonen en grondstofprijzen of btw verhogingen. 

8.2 HoliHabits mag bovendien het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan HoliHabits, dat in redelijkheid niet van HoliHabits kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. 

8.3 HoliHabits behoudt zich te allen tijde het recht voor volledige vooruitbetaling of enige andere zekerheid te verlangen van opdrachtgever bij acceptatie van de offerte c.q. aanbieding. 

8.4 Betalingen via de website c.q. webshop dienen direct volledig voldaan te worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.

8.5 Indien een duurovereenkomst is aangegaan door partijen, zal HoliHabits maandelijks het overeengekomen bedrag factureren. Dit kan een vast bedrag zijn ofwel een bedrag op uurbasis, afhankelijk wat is overeen gekomen. 

8.6 Indien betaling op factuurbasis is overeen gekomen, dient deze binnen de daarin gestelde termijn en op de voorgeschreven wijze voldaan te worden door opdrachtgever. Indien geen factuurtermijn is opgenomen, geldt een termijn 14 dagen. 

8.7 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten. 

8.8 Betaling zal plaatsvinden, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

8.9 Bij niet tijdige betaling is HoliHabits gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of middels schriftelijke verklaring te ontbinden. 

8.10 In geval van niet tijdige betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft HoliHabits zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de opdrachtgever wettelijke (handels- of consumenten)rente in rekening te brengen. 

8.11 HoliHabits is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 150,-. 

8.12 In afwijking van het lid 10 en 11 bepaalde, zullen consumenten niet van rechtswege in verzuim komen te verkeren. Zij ontvangen eerst een schriftelijke ingebrekestelling waarin alsnog een termijn van 14 dagen wordt geboden om de betaling volledig te voldoen. Deze termijn vangt aan vanaf de dag dat de ingebrekestelling door consument is ontvangen. 

8.13 In afwijking van artikel 8.11 bedragen de incassokosten voor consumenten conform de staffel BIK als volgt: - over de eerste Euro 2.500,- 15% met min. van € 40,-, max € 375,- - over de volgende Euro 2.500,- 10% - over de volgende Euro 5.000,- 5% - over de volgende Euro 190.000,- 1% - over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,- 

8.14 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door HoliHabits eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan. 

8.15 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur. 

8.16 Tarieven voor zakelijke opdrachtgevers zijn altijd exclusief btw, voor consumenten inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Alle tarieven zijn altijd exclusief overige kosten, zoals reistijd, reiskosten en parkeerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. 

Artikel 9. Betalingsonmacht 

9.1 HoliHabits is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever: - in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt; - (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; - door executoriale beslaglegging wordt getroffen; - onder curatele of onder bewind wordt gesteld; - anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest. 

Artikel 10. Annulering en opzegging van de opdracht 

10.1 De tussen de opdrachtgever en HoliHabits gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden de eigenaresse van HoliHabits of de particuliere opdrachtgever of bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van HoliHabits. 

10.2 Indien het door HoliHabits uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet is voltooid, zijn diens erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt de onderneming van HoliHabits op enigerlei wijze voortgezet. 

10.3 In geval de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan HoliHabits een vergoeding van de reeds gemaakte kosten, alsmede een door HoliHabits nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief gederfde winst. HoliHabits heeft het recht voornoemde schadevergoeding, naast betaling van de reeds gemaakte kosten, als volgt in rekening te brengen: - alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten bij annulering van de overeenkomst tot 6 weken voor aanvang van de opdracht; - 50% van het overeen gekomen totaalbedrag (bij duurovereenkomsten gemaximeerd op een jaar) aan schadevergoeding bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de opdracht; - 75%-100% van het overeen gekomen totaalbedrag (bij duurovereenkomsten gemaximeerd op een jaar) aan schadevergoeding bij annulering vanaf aanvang van de uitvoering van de opdracht, afhankelijk van de mate waarin de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd. 

10.4 In afwijking van hetgeen in het vorige lid bepaald, zal in geval van annulering welke verband houdt met overmacht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot extreme weersomstandigheden, epidemieën of pandemieën, maatregelen van overheidswege en/of oorlog, enkel de gemaakte kosten van HoliHabits in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. 

10.5 Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal HoliHabits vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

10.6 HoliHabits is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding dan wel annuleringsvergoeding. 

10.7 Duurovereenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd, zijn niet tussentijds opzegbaar, maar enkel tegen het einde van de overeen gekomen periode, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. 

10.8 Duurovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode en worden niet stilzwijgend verlengd. 

10.9 Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door beide partijen tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 

10.10 Bij opzegging dienen de tot dan toe gemaakte kosten en honorarium volledig vergoed te worden door opdrachtgever aan HoliHabits. 

10.11 HoliHabits heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Bij opzegging door HoliHabits dient opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden van HoliHabits te voldoen. Voorgaande geldt behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten. 

10.12 Voor de retreats gelden andere annuleringsvoorwaarden, welke zijn opgenomen in de bijzondere voorwaarden. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

11.1 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van HoliHabits, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van HoliHabits voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de verzekering geen dekking biedt of niets uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het gefactureerde of te factureren bedragen en gemaximeerd tot een duur van 2 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

11.2 HoliHabits is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HoliHabits aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan HoliHabits kan worden toegekend; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 

11.3 Aansprakelijkheid van HoliHabits voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en letselschade, is uitgesloten. 

11.4 HoliHabits is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal HoliHabits vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade. 

11.5 Aansprakelijkheid van HoliHabits voor door ingeschakelde derde partijen veroorzaakte schade is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten. Opdrachtgever dient zich in dat geval direct tot deze derde partij te wenden. 

11.6 HoliHabits is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door: - een overmachtssituatie zoals bedoeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden, zoals ziekte van de medewerkers van HoliHabits; - aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt; - gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is; - het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van HoliHabits door de opdrachtgever of derden; - het niet behalen van door opdrachtgever beoogde resultaten of doelstellingen; - Schade aan (eigendommen van) deelnemers, dan wel aan (eigendommen van) opdrachtgever, die veroorzaakt zijn door het niet (volledig) nakomen van de verplichtingen van de opdrachtgever; - een langere leveringstermijn of uitvoeringstermijn oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke reden daaraan ten grondslag ligt; - storingen in internet, apparatuur, programmatuur en programma’s of applicaties waardoor digitale producten niet bereikbaar zijn of de uitvoering vertraging oploopt; - schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens en de online cursussen en producten van HoliHabits en/of de opdrachtgever; - schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden; 

11.7 Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij HoliHabits te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding. 

11.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn maximaal 1 jaar, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen. 

11.9 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van HoliHabits en diens leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 

Artikel 12. Overmacht 

12.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die HoliHabits niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van HoliHabits kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde medewerkers en derde partijen, pandemieën en epidemieën, overheidsmaatregelen, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van HoliHabits of door HoliHabits ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is HoliHabits gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van HoliHabits en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van HoliHabits. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop HoliHabits geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HoliHabits niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

12.3 In geval van overmacht zal HoliHabits zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing. 

12.4 Als de overmachtssituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van HoliHabits gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is HoliHabits gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst. 

12.5 Vanaf het moment dat de overmachtssituatie tenminste een maand heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 

Artikel 13. Vertrouwelijkheid en publicitaire uitingen 

13.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst een en ander met inachtneming van het beroepsgeheim van HoliHabits. 

13.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid. 

13.3 Zowel HoliHabits als de opdrachtgever mogen publicitaire uitingen doen over de samenwerking (bijvoorbeeld op social media), alsmede foto’s maken van de opdracht en de mensen aanwezig tijdens de opdracht, tenzij anders overeengekomen. Deze uitingen mogen de goede naam van HoliHabits nooit schaden of HoliHabits anderszins in verlegenheid brengen. Voor het publiceren van afbeeldingen c.q. foto´s waar andere personen op staan afgebeeld, is expliciete toestemming van die personen vereist, voordat de afbeelding c.q. foto´s openbaar mogen worden gemaakt. 

13.4 Bij overtreding van deze geheimhoudingsbepalingen is HoliHabits gerechtigd een boete aan opdrachtgever in rekening te brengen van € 2.500,00 per schadeveroorzakende gebeurtenis, vermeerderd met € 250,00 per dag dat de overtreding voortduurt tot een maximum van € 25.000,00. Dit is onverminderd het recht van HoliHabits om de door HoliHabits en derden geleden schade volledig op opdrachtgever te verhalen, indien het totale schadebedrag hoger is dan het boetebedrag. 

Artikel 14. Opschorting en ontbinding 

14.1 HoliHabits heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien HoliHabits kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit. 

14.2 HoliHabits is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. 

14.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst. 

14.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HoliHabits op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

14.5 HoliHabits behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden. 

Artikel 15. Intellectueel eigendomsrecht 

15.1 HoliHabits behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

15.2 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door HoliHabits ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van HoliHabits, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Deze mogen door opdrachtgever of derden niet worden be- of verwerkt, openbaar worden gemaakt, gekopieerd of geëxploiteerd behalve tot het inwinnen van juridisch oordeel of een expertise ten aanzien van de dienstverlening door HoliHabits. 

15.3 De inhoud van de website, webshop en/of online leeromgeving van HoliHabits waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom HoliHabits of diens licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van HoliHabits. 

15.4 De rechten van intellectueel eigendom welke HoliHabits in licentie gebruikt mag de opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 

15.5 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de opdrachtgever noch HoliHabits jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht. 

15.6 Eventueel verkregen inloggegevens voor een online dienst of product, mogen door opdrachtgever nimmer openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt. Deze zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij eventuele schending hiervan wordt de toegang tot de online diensten en producten direct beëindigd, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding of restitutie. Opdrachtgever is verplicht deze inloggegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te bewaren. HoliHabits is niet aansprakelijk voor gehackte gegevens. 

15.7 Bij overtreding van deze intellectuele eigendomsbepalingen is HoliHabits gerechtigd een boete aan opdrachtgever in rekening te brengen van € 2.500,00 per schadeveroorzakende gebeurtenis, vermeerderd met € 250,00 per dag dat de overtreding voortduurt tot een maximum van € 25.000,00. Dit is onverminderd het recht van HoliHabits om de door HoliHabits en derden geleden schade volledig op opdrachtgever te verhalen, indien het totale schadebedrag hoger is dan het boetebedrag. 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

16.1 Op alle overeenkomsten tussen HoliHabits en de opdrachtgever, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten. 

16.3 In geval van een geschil zullen beide partijen zich naar redelijkheid inspannen om onderling tot een passende oplossing te komen. 

16.4 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar HoliHabits is gevestigd is, zijnde Roermond, is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Voor Consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van Consument bevoegd. Bijzondere (reis)voorwaarden Retreats Deze bijzondere voorwaarden zijn alleen van toepassing op de retreats die door HoliHabits worden georganiseerd en uitgevoerd. De bijzondere voorwaarden gelden in afwijking of aanvulling op de algemene voorwaarden en hebben voorrang op de algemene voorwaarden. Indien er niets afwijkends of aanvullends is opgenomen in de bijzondere voorwaarden, gelden de bepalingen van de algemene voorwaarden. 

Artikel 17. Reikwijdte 

17.1 De voorwaarden zijn bedoeld voor pakketreizen die je als consument boekt en voor zakenreizen die je als bedrijf boekt. 

Artikel 18. Totstandkoming overeenkomst 

18.1 Aanmelden voor een retreat kan via e-mail. Je ontvangt dan het aanbod met alle benodigde informatie inclusief de algemene en bijzondere voorwaarden. Maar we hebben altijd eerst een call. 

18.2 De overeenkomst komt pas tot stand doordat je na de aanmelding het aanbod inclusief de algemene voorwaarden schriftelijk hebt aanvaard. 

18.3 De wettelijke bedenktijd bij een koop op afstand (oftewel herroeping) van 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst geldt niet. Je kunt dus niet kosteloos de overeenkomst beëindigen. 

18.4 Uit het aanbod blijkt de volgende informatie: a. Reisbestemming, verblijfsperiode, aantal nachten en data; b. Ligging, omgeving accommodatie; c. Maaltijden en de verstrekking daarvan, dus wat is inbegrepen en wat niet; d. Excursies of andere diensten die zijn inbegrepen of juist niet; e. Totaalprijs inclusief en exclusief belastingen plus een overzicht van kosten die voor jouw rekening kunnen komen; f. Betalingsregeling dus wanneer moet wat betaald zijn; g. Het minimaal aantal personen dat nodig is voor de reis; h. Algemene informatie over paspoort/visum verplichtingen in het land van bestemming; i. Informatie over reis- en annuleringsverzekering; j. De mededeling dat je als (consumenten)deelnemer de reis te allen tijde kan beëindigen tegen betaling van een redelijke beëindigingsvergoeding. 

Artikel 19. Uitvoering overeenkomst en wijzigingen 

19.1 HoliHabits kan de overeenkomst binnen de in het aanbod vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. HoliHabits stelt je hiervan uiterlijk in kennis: • 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen; • 7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen; • 48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen. Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt HoliHabits terug. Als het gaat om een zakenreis (dus je neemt deel als bedrijf), dan geldt voorgaande niet maar dan krijg je de gelegenheid om deel te nemen aan een ander retreat. 

19.2 In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte betalingen, doet HoliHabits dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan. 

19.3 Het kan voorkomen dat er beeld-/videomateriaal wordt gemaakt, waarin je mogelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht. Uiteraard wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. Je verleent toestemming aan HoliHabits om dit te gebruiken en ziet zo nodig af van mogelijk (portret)rechten. 

19.4 HoliHabits kan de overeenkomst wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als je hiervan op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig in kennis bent gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen. 

19.5 HoliHabits heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan: – Verhoging van de kostprijs van brandstof of; – Verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of; – Verhoging van belastingen of; – Verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden. 

Artikel 20. Deelname retreat 

20.1 Een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst van HoliHabits betreft de samenwerking tussen partijen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, waarbij 100% commitment aan jouw zijde verplicht wordt gesteld voor een goede samenwerking. 

20.2 HoliHabits kan de overeenkomst opschorten zonder restitutie of terugbetaling, als je geen commitment toont (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betaalt, of steeds rapportages niet invult) of je in het algemeen niet coachbaar opstelt. Indien de regels, zoals in deze bepaling beschreven, niet worden opgevolgd, kan Deelnemer uit de retraite worden verwijderd. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaling. 

20.3 Alvorens je in gebreke te stellen, word je in de gelegenheid gesteld om hetgeen genoemd in lid 2 te veranderen of je aan te passen. 

20.4 HoliHabits kan altijd in geval van wanprestatie de overeenkomst ontbinden. 

20.5 Deelname aan het programma gedurende de retraite is vrijwillig. 

20.6 Je bent verplicht een reisverzekering af te sluiten. HoliHabits raad je eveneens aan een annuleringsverzekering af te sluiten. 

20.7 De retreat wordt op geheel eigen risico bijgewoond. 

20.8 De activiteiten dienen niet als vervanging voor medische behandelingen of therapie maar zijn enkel bedoeld voor vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling. 

20.9 Je bent zelf verantwoordelijk om eventuele lichamelijke en mentale klachten te melden. 

20.10 Chemische drugs en alcoholgebruik zijn gedurende de gehele retraite niet toegestaan. Tevens mag je niet in binnenruimtes van locaties roken. 

20.11 HoliHabits is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat ook van deelnemers onderling. Van jou wordt verwacht dat je respectvol omgaat met de omgeving en bij de locaties. Eventuele toerekenbare schade wordt op jou verhaald. 

20.12 HoliHabits wil je aanmoedigen om tijdens het retreat een ‘telefoondetox’ te houden. Mocht je nou dolgraag zelf video- of geluidsopnames maken, laten we dat dan bespreken. Houd in ieder geval altijd rekening met privacy van deelnemers en de locatie, maar ook met de ‘teachings’ van HoliHabits, die niet zomaar gedeeld mogen worden. Zie hiervoor ook de intellectuele eigendomsbepalingen in de algemene voorwaarden. 

Artikel 21. Vrijwaring 

21.3 Je vrijwaart HoliHabits tegen aanspraken en claims van andere deelnemers en/of reisdienstverleners en/of andere derden welke voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst. 

Artikel 22. Betaling 

22.1 Je ontvangt vóór het sluiten van de overeenkomst informatie wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. Eventuele betaalafspraken (zoals termijnbetalingen) maken we gezamenlijk. 

22.2 De betaalverplichting ontstaat, zodra de overeenkomst is afgesloten. 

22.3 Voor zakenreizen geldt dat je deze in een keer voorafgaand aan het retreat moet hebben betaald. Het is mogelijk om in onderlinge afstemming in twee delen te betalen. 

22.4 Facturatie en betaling gebeurt digitaal. 

22.5 Reiskosten zijn voor eigen rekening. 

22.6 Heb je niet tijdig betaald, dan ben je van rechtswege in verzuim. 

Artikel 23. Overmacht 

23.1 In het kader van de overmachtssituatie zal HoliHabits zich allereerst naar redelijkheid inspannen om je te voorzien van een alternatieve oplossing.

23.2 HoliHabits kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 

23.3 Als HoliHabits of jij last-minute moet annuleren vanwege de corona-omstandigheden of andere maatregelen van overheidswege, zoals een luchthaven of een lockdown van je land of het land van bestemming en je niet kunt reizen vanwege code rood of je land niet uit komt heb je twee opties: ofwel je aanbetaling naar een toekomstige retraite sturen of je aanbetaling terugkrijgen minus 150 euro administratiekosten. 

Artikel 24. Annulering 

24.1 Annuleren in andere omstandigheden dan in dit artikel vermeld, is niet mogelijk. 

24.2 Annulering is een feit als HoliHabits de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail. Specifiek voor bedrijven 

24.3 Ben je deelnemer als bedrijf, dan zijn er geen verdere annulerings- of beëindigingsmogelijkheden, zowel niet vooraf als tussentijds. Specifiek voor consumenten 

24.4 Ben je een consument, dan geldt hetgeen in de volgende bepalingen is geregeld. 

24.5 Je kunt de overeenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doe je dit, dan ben je wel verplicht om aan HoliHabits de schade te vergoeden die zij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom. Zie verder voor de hoogte van de schadevergoeding het volgende lid. 

24.6 De hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) zijn gebaseerd op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die HoliHabits verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten: HoliHabits is financieel verantwoordelijk voor de retraite, dus we vragen je te respecteren dat we geen uitzonderingen kunnen maken op deze overeenkomst. - Administratiekosten van 150 euro voor elke annulering ongeacht de datum exclusief vanaf welke kalenderdag tot aan het retreat; - Administratiekosten vanaf het sluiten van de overeenkomst tot de 42e dag 15% van het totaalbedrag; - Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35%; - Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom; - Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom; - Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom; Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom; - Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; - Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom. 

24.7 Annuleringen verzonden op niet-werkdagen, worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door HoliHabits. 

Artikel 25. Beëindiging door HoliHabits (anders dan door overmacht) 

25.1 HoliHabits kan de opdracht annuleren als daartoe gegronde redenen zijn. Onder gegronde redenen wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: onvoldoende deelnemers aan de retreat. 

25.2 HoliHabits stelt je zo spoedig mogelijk op de hoogte in geval van annulering van de retreat. 

25.3 In geval van annulering, zoals bedoeld in dit artikel, heb je recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Je kunt geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie en/of schadevergoeding. 

Artikel 26. Aansprakelijkheid voor consumenten 

26.1 Je kunt HoliHabits niet aansprakelijk stellen, althans zij aanvaardt geen aansprakelijkheid: - voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s) of andere derden, - noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) of derden verstrekte informatie. 

26.2 De aansprakelijkheid voor schade waartegen je bent verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die je lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten. 

Artikel 27. Aansprakelijkheid voor bedrijven 

27.1 Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met HoliHabits in overleg te treden om tot een oplossing te komen. HoliHabits zal je belangen zo zorgvuldig als in de gegeven omstandigheden in redelijkheid mag worden verwacht, in acht nemen. Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid, is de aansprakelijkheid van HoliHabits tot schadevergoeding beperkt. De beperking geldt alleen tot dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

27.2 De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot de waarde van de totale gefactureerde (reis)dienst waarop de claim is gericht. 

27.3 De aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van HoliHabits dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. 

27.4 HoliHabits aanvaardt geen aansprakelijkheid: - Voor handelingen en/of nalatigheden van de, bij de uitvoering van de diensten, betrokken derden zoals (reis)dienstverleners; - Als de opdracht niet kan worden uitgevoerd door niet aan HoliHabits toe te rekenen omstandigheden (overmacht); - Voor de juistheid van de door of namens reisdienstverleners of andere derden verstrekte informatie; - Voor schade welke gedekt is door jouw ziektekosten/ongevallen-, reis- en/of annuleringsverzekering; - Voor vergoeding van indirecte schade; - Voor de schade die je lijdt in het kader van de uitoefening van je beroep of bedrijf. 

27.5 Je aanspraak tot schadevergoeding kan alleen als je dit binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter hebt voorgelegd, te rekenen vanaf het moment waarop de geboekte dienst is uitgevoerd en/of verleend. 

Artikel 28. Heb je een klacht? 

28.1 HoliHabits doet haar uiterste best om het te voorkomen. Mocht je desondanks tijdens de reis een klacht hebben dan meld je dit onverwijld. 

28.2 Voor klachten na de reis geldt dat je deze ook het liefst meteen meldt maar je hebt een termijn van maximaal twee maanden om je klacht schriftelijk in te dienen. 

28.3 Als HoliHabits het oordeel heeft dat de klacht gegrond is, zal HoliHabits dit naar beste kunnen proberen te verhelpen. 

28.4 Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren. 

28.5 Klachten over reeds geleverde diensten kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

28.6 Als je niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de aangegeven wijze verricht en HoliHabits daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan jouw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

Wacht niet op het juiste moment, het enige juiste moment is nu.

Bekijk aanbod